การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น