เอกสารดาวน์โหลด

         แบบฟอร์มที่ใช้ในงานจริยธรรมการวิจัย ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ใช้ประกอบกับวิธีดำเนินการมาตรฐานงานจริยธรรมการวิจัย (Ethical Research Standard Operating Procedures) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

ดร. เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
24 มีนาคม 2560

แบบฟอร์มทั้งหมด

 1. NV ERB 01 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา 
 2. NV ERB 02 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 3. NV ERB 03 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย 
 4. NV ERB 04 เอกสารชี้แจงข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
 5. NV ERB 4.1 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ด้านสังคมศาสตร์/ พฤติกรรมศาสตร์) 
 6. NV ERB 05 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยเป็น อาสาสมัครเด็กอายุ ๗ – ๑๒ ปี
 7. NV ERB 06 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 8. NV ERB 6.1 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (ด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์) 
 9. NV ERB 07 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ ๗ – ๑๒ ปี 
 10. NV ERB 08 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทน โดยชอบธรรม/ ผู้ปกครอง 
 11. NV ERB 11 บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุงแก้ไขโครงการ/ การเบี่ยงเบนจากโครงการ/ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/ ความก้าวหน้าของโครงการ/ขอต่ออายุ/ ขอปิดโครงการวิจัย 
 12. NV ERB 12 แบบรายงานการขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย 
 13. NV ERB 13 แบบรายงานการเบี่ยงเบน / การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
 14. NV ERB 14 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโครงการวิจัย 
 15. NV ERB 15 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย (สำหรับโครงการวิจัยที่รายงานมากกว่าปีละ ๑ ครั้ง)
 16. NV ERB 16 แบบรายงานการขอต่ออายุโครงการ/ การแจ้งปิดโครงการ 
 17. NV ERB 17 แบบรายงานการวิจัยแล้วเสร็จ 
 18. NV ERB 18 แบบบันทึกข้อความการคัดลอกเอกสาร 
 19. NV ERB 19 ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย 
 20. NV ERB 19 Confidentiality Agreement