กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 มี.ค. 2560 01:03 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ เอกสารหมายเลข ๔ เอกสารชี้แจงข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:03 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ เอกสารหมายเลข ๔.๑ เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:03 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ เอกสารหมายเลข ๖.๑ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย.docx จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:03 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ เอกสารหมายเลข ๒ แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา.docx จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:03 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ เอกสารหมายเลข ๑๖ แบบรายงาน การขอต่ออายุโครงการ - การแจ้งปิดโครงการ และยุติโครงการก่อนกำหนด.docx จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:03 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ เอกสารหมายเลข ๑๓ แบบรายงานการเบี่ยงเบน - การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด.docx จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:03 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ ERB No.6.doc จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:03 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ ERB No.3.doc จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:03 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ Consent Form Elements Checklist.docx จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:02 Piimpinan nAkamutcha กู้คืน เอกสารหมายเลข ๗ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx
24 มี.ค. 2560 01:02 Piimpinan nAkamutcha กู้คืน เอกสารหมายเลข ๘ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx
24 มี.ค. 2560 01:02 Piimpinan nAkamutcha กู้คืน เอกสารหมายเลข ๖ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย.docx
24 มี.ค. 2560 01:02 Piimpinan nAkamutcha กู้คืน เอกสารหมายเลข ๖.๑ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย.docx
24 มี.ค. 2560 01:02 Piimpinan nAkamutcha กู้คืน เอกสารหมายเลข ๕ เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับ ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยเป็นอาสาสมัครเด็กอายุ ๗ – ๑๒ ปี.docx
24 มี.ค. 2560 01:02 Piimpinan nAkamutcha กู้คืน เอกสารหมายเลข ๔.๑ เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx
24 มี.ค. 2560 01:02 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ เอกสารหมายเลข ๗ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:02 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ เอกสารหมายเลข ๔.๑ เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:02 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ เอกสารหมายเลข ๖.๑ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย.docx จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:02 Piimpinan nAkamutcha นำออกไฟล์แนบ เอกสารหมายเลข ๖ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย.docx จาก เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 01:02 Piimpinan nAkamutcha แก้ไข เอกสารดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2560 00:58 Piimpinan nAkamutcha แก้ไข คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
24 มี.ค. 2560 00:53 Piimpinan nAkamutcha แก้ไข คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
24 มี.ค. 2560 00:37 Piimpinan nAkamutcha แก้ไข หน้าแรก
24 มี.ค. 2560 00:36 Piimpinan nAkamutcha แก้ไข หน้าแรก
24 มี.ค. 2560 00:25 Piimpinan nAkamutcha ลบ register