คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นางสาวเบญจมาศ   ศิริกมลเสถียร
ประธาน


นางสุนันทา   ทองพัฒน์
กรรมการ


พ.ท.ผ.ศ.นพ.ชาญชัย    ไตรวารี
กรรมการนายยันยงค์    คำบรรลือ
กรรมการ


นายพุทธรักษ์    มุลมือง
กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ  เวทศิลป์
เลขานุการ

พ.อ.ร.ศ.นพ.สหพล    อนันต์นำเจริญ
กรรมการ
นายวิเชียร    หาญดำรงธรรม
กรรมการ


นางสุชีวา    วิชัยกุล
กรรมการนางสาวบุษบา สงวนประสิทธิ์
กรรมการ
นางสาวพรรณภา  เรืองกิจ
กรรมการ

นางสาวพิมพ์พินันท์ เนคะมัชชะ
ผู้ช่วยเลขานุการ

พ.อ.นพ.สุรศักดิ์    ถนัดศีลธรรม
กรรมการนพ.กฤษฎา    ถมยาบัตร
กรรมการ


นางสาวพีระนันทิ์    จีระยิ่งมงคล
กรรมการ

นางสนธยา    มณีรัตน์
กรรมการ


นางสาวอัจฉรา    สกุนตนิยม
ผู้ช่วยเลขานุการ